khách hàng của chúng tôi

Dưới đây là một số khách hàng chính của công ty. Bên cạnh đó, Âu Lạc còn cung cấp sản phẩm cho nhiều đơn vị khác trong và ngoài nước.

 

Công ty CP Hoá – Dược Phẩm Mekophar

Công ty CP Dược Phẩm OPC

Công ty TNHH Dược Phẩm Hasan – Dermapharm

Công ty CP Dược Phẩm Korea United Pharma

Công ty TNHH Dược Phẩm Phil-inter

Công ty TNHH Nam Dược

Công ty CP Dược Phẩm Bidiphar 1

Công ty CP Dược Phẩm Traphaco

Công ty TNHH Thiên Dược

Công ty LD Dược Phẩm Mebiphar – Austrapharm

Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Đại Dương

Công ty CP ĐT QC Song Hành

Công ty CP SX Hàng Gia Dụng Quốc tế – Sản phẩm X-men

Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam – Sản phẩm Kotex

Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Provence

12